Regulamin

Regulamin serwisu UnlockOnline.pl

  §1. Realizacja usługi

  1. Sklep internetowy działający pod adresem unlockonline.pl prowadzony jest przez: UNLOCKONLINE.PL Aleksandra Młodzińska , z siedzibą w Łodzi przy ul. Dąbrówki 16 m.26, nip: 728-107-21-81, regon: 101756056, zwany dalej Usługodawcą.
  2. Usługa jest dostępna tylko i wyłącznie dla modeli telefonów wyszczególnionych na stronie.
  3. Usługodawca zobowiązuje się do przekazania klientowi przedmiotu usługi, czyli kodów odblokowujących, zgodnie z podanymi przez klienta parametrami.
  4. Usługodawca zastrzega, iż kody odblokowujące "SIMLOCK" będą skuteczne, gdy wcześniej do telefonu nie były wpisywane inne, złe kody odblokowujące i telefon nie miał zmienianego oprogramowania,lub telefon nie miał już wcześniej zdjętego SIMLOCKA.
  5. W przypadku, gdy Usługobiorca wpisywał wcześniej do telefonu jakiekolwiek inne kody odblokowujące lub telefon został wcześniej już odblokowany , Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak usunięcia blokady Simlock, a Usługobiorcy nie przysługuje w takim przypadku zwrot poniesionych kosztów.
  6. Usługa zostanie zrealizowana po uprzednim uiszczeniu opłaty w wysokości zgodnej z Cennikiem na stronie. Płatności dokonuje się po wypełnieniu odpowiedniego formularza w serwisie internetowym Usługodawcy.
  7. Wszystkie ceny podawane są w PLN i zawierają podatek VAT 23 %.
  8. Na wszystkie usługi wystawiamy paragon lub na życzenie klienta fakturę VAT.
  9. Usługodawca zobowiązuje się do dostarczenia Usługobiorcy kodów odblokowujących w terminie określonym na stronie, w zależności od danego modelu telefonu. Do terminu realizacji usługi nie wlicza się weekendów, Świąt i dni wolnych od pracy.
  Czas średni jest podany tylko w celach orientacyjnych, nie wyznacza on konkretnego terminu wykonania usługi.
  10. Usługodawca w uzasadnionych przypadkach może wydłużyć termin realizacji Usługi.
  11. Usługodawca z przyczyn technicznych może anulować zlecenie. Wówczas opłata za niezrealizowaną usługę zostanie niezwłocznie zwrócona Usługobiorcy wyłącznie na konto bankowe, kartę kredytową lub konto PAYu.
  12. Płatności obsługiwane są przez firmę PAYU S.A ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań
  13. Z uwagi na charakter wykonywanej usługi (podanie kodów simlocka, odblokowanie iPhone) klient nie może wycofać zlecenia przed upłynięciem faktycznego czasu oczekiwania (nie czas średni) przewidzianego przez Usługodawcę.

  §2. Reklamacje

  1. Wszelkie reklamacje dotyczące płatności oraz otrzymanych kodów odblokowujących należy składać na adres info@unlockonline.pl
  2. Podstawą do uwzględnienia reklamacji otrzymanego kodu jest film (nagrany aparatem, telefonem komórkowym, kamerą), na którym widoczne będą:
  - wyświetlanie nr IMEI telefonu - należy to zrobić wpisując z klawiatury kombinację klawiszy *#06#.
  - Moment wpisywania kodu unlock oraz komunikat ewentualnego błędu.
  Film należy wysłać na e-mail info@unlockonline.pl
  3. Reklamacje dotyczące otrzymanych kodów odblokowujących - rozpatruje Usługodawca.
  4. Reklamacje usługi powstałe nie z winy Usługodawcy będą rozpatrywane negatywnie.
  5. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni roboczych.
  6. O wyniku rozpatrzenia reklamacji klient zostanie poinformowany pocztą elektroniczną.
  7. Reklamacje dotyczące płatności rozstrzyga firma PAYu S.A ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań

  §3. Postanowienia końcowe

  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Nowy regulamin obowiązuje z dniem jego opublikowania.
  2. Usługobiorca zgadza się na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).
  3. Wszystkie znaki towarowe oraz wszystkie nazwy pojawiające się w serwisie należą do odpowiednich właścicieli.